Välkommen till www.svenskaarabhingstar.eu NYHETSBREV!

 

 

(2011-01-27)

Arabhästintressent!

I väntan på besked från Jordbruksverket eller Länsstyrelsen
om hur våra hästar skall registreras framöver
bifogar jag några offentliga dokument av intresse.

Ett dokument har dykt upp efter det att JV nekat godkänna ARABs ansökan
om fortsatt registrering. Det är ARABs svar på en del av Länsstyrelsens frågor.
Det är vad jag förstår första gången under de sex år som nuvarande ledning
agerat förvaltare som Länsstyrelsen lyckats tvinga fram lite fakta om ekonomin,
se bilaga ”ARABs svar ang. externa kostnader.pdf”.

Jag noterar kostnader för advokat 27 tkr,
konsultarvoden 65 tkr
och redovisning/revision 77 tkr
i en så liten verksamhet som ARABs.

Och hur ser det ut för övriga år?
2005 var det t ex 1,5 miljoner i externa kostnader.
Vad har kostat så mycket? Det vet inte ens dåvarande ledamöter,
se bilaga ”Bokföringsbrott m m.pdf”.

Om redovisning och andra brister i förvaltningen
handlar bilagan ”Brister i förvaltningen.pdf”.

Några ord om deponeringen är på sin plats.
Nuvarande styrelse införde 2004 en registerhållningsavgift
som ARAB behåller som en extra inkomst utan förpliktelser för ARAB.
Detta förfarande har således enbart inneburit en extra avgift på 300 kr
per registrering för oss hästuppfödare utan att det blivit ett bättre register, tvärtom.
Tidigare styrelser införde 1997 och behöll till hösten 2004 en registervårdande avgift
(även kallad depositionsavgift) som betalades tillbaka till oss hästägare
som tack för uppdatering av registret och därigenom fick vi
dels en lägre registreringskostnad dels ett mer autentiskt register.
Ett autentiskt register är ändamålet med stiftelsen och ARABs verksamhet
och viktigt för oss hästägare varför jag verkligen hoppas
att nästa styrelse återgår till den förra varianten.

Anledningen till bytet från deponering till en registervårdande avgift 1997
beskrivs i bilagan ”SKV om deponeringen.pdf”.

Nedan ett citat från forum, som jag fått mig tillskickat.
Citat:
”Då styrelsen tog över förvaltningen av bolaget hade tidigare styrelse
och med revisors godkännande intäktsfört skulden. I stället för att låta
det gamla vara, bokar man istället upp någon form av skuld och gör således
bolaget likvidationspliktigt i stället. Man hade kunnat hantera denna skuld
inom linjen istället, dvs såsom en ansvarsförbindelse”.

Citatet visar att även för mig nya hästägare har noterat att den skuld
som nuvarande styrelse konstruerat är både felaktig och meningslös
och att den enbart fyller en funktion för en styrelse
som vill konstruera lämpliga bokslut.

Skatteverket har även haft synpunkter i ett annat ärende av intresse
för oss arabhästägare, se bilaga ”SKVs utredning.pdf”.

Hälsningar
Helene Ulvegärde

Bilagor:

ARABs svar ang. externa kostnader.pdf
Bokföringsbrott m.m.pdf
Brister i förvaltningen.pdf
SKV om deponeringen.pdf
SKVs utredning.pdf

 

Bookmark and Share

Hem

 

© webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson